Algemene voorwaarden

Hondendagopvang Casa

Artikel 1 – Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Hondendagopvang Casa en de consument. De consument gaat bij aanvaarding van het aanbod automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Het aanbod

 1. Hondendagopvang Casa brengt een aanbod mondeling, dan wel schriftelijk/elektronisch uit.
 2. Het aanbod omvat de datum waarvoor de reservering geldt, de prijs, vereiste vaccinaties, de gevallen waarin de huisvesting van het gastdier kan worden geweigerd en vermelding van de op de overeenkomst van toepassing zijnde voorwaarden.

Artikel 3 – De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod. 

Artikel 4 – De prijs en prijswijzigingen

 1. De prijs die de consument moet betalen wordt vastgelegd in de gesloten overeenkomst.
 2. Bij optredende prijswijziging zijn de actuele prijzen van toepassing op de boeking in de periode waarin deze wordt uitgevoerd.

Artikel 5 – Niet-tijdige betaling

 1. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum. De ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen 7 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
 2. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald kan tot gerechtelijke of buitenrechtelijke incasso worden overgegaan. De hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten zijn voor rekening van de consument. Deze kosten zijn onderworpen aan wettelijke grenzen. De ondernemer is tevens gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

Artikel 6 - De annuleringsregeling

Bij annulering door de consument gelden voor deze volgende betalingsverplichtingen:

 1. Annulering tot 48 uur vóór het ingaan van de overeenkomst: gratis;
 2. Annulering binnen 48 uur voor het ingaan van de overeenkomst: 100% van de prijs (dit geldt ook bij ziekte of ongeval).

Artikel 7 – Rechten en plichten van Hondendagopvang Casa

 1. Hondendagopvang Casa verplicht zich om conform de gesloten overeenkomst de deskundige verzorging en huisvesting te verlenen op een wijze, zoals een vakbekwame ondernemer betaamt.
 2. Hondendagopvang Casa zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de consument ten aanzien van de huisvesting en verzorging van het gastdier.
 3. Hondendagopvang Casa behoudt ten alle tijden het recht om de gesloten overeenkomst te staken of volledig te annuleren wanneer de overeengekomen verzorging en/of huisvesting niet kan worden geboden wegens weersomstandigheden of ziekte.
 4. Hondendagopvang Casa verplicht zich om de consument tijdig op de hoogte te stellen van sluiting wegens vakantie en/of feestdagen.
 5. Hondendagopvang Casa behoudt ten alle tijden het recht, zonder opgaven van redenen, een gastdier te weigeren.

Artikel 8 – Verantwoordelijkheden en plichten van de consument

 1. De consument moet, uiterlijk bij aanvang van het verblijf van het gastdier, aan Hondendagopvang Casa alle gevraagde informatie verstrekken die van belang is voor een goede en verantwoordde huisvesting en verzorging van het gastdier en andere aanwezige gastdieren.
 2. De consument kan uiterlijk bij aanvang aantonen dat het gastdier voldoende antilichamen heeft ofwel door vaccinatie ofwel door titerbepaling. Voor honden betreft dit in ieder geval de ziekte van Carré, de ziekte van Weil, Parvovirusinfectie en Hepatitis Contagiosia Canis (HCC)). De consument is verplicht hiervoor inzage te geven in het dierenpaspoort van het gastdier.
 3. De consument brengt het gastdier tussen 7.00u en 9.00u.
 4. De consument haalt het gastdier op tussen 16.30u en 18.30u.
 5. De consument is zich ervan bewust dat, na betaling van een strippenkaart, hij geen recht heeft op restitutie hiervan, tenzij de consument door verandering in de bedrijfsvoering geen gebruik meer kan maken van de overeenkomst.
 6. De consument is aansprakelijk voor schade die door het gastdier wordt aangericht, tenzij dit de consument niet is toe te rekenen.
 7. De consument is verplicht uiterlijk bij de aanvang van het verblijf van het gastdier, het gastdier op dat moment vrij is van wormen, vlooien en/of teken.

Artikel 9 – Ziekte van het gastdier

 1. Op basis van een vooraf daartoe door de consument afgegeven machtiging is Hondendagopvang Casa verplicht om bij ziekte van het gastdier (of een redelijk vermoeden daarvan) de dierenarts/dierenkliniek te consulteren. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de consument.
 2. Wanneer blijkt dat voor het herstelproces van het gastdier kostbare veterinaire maatregelen nodig zijn, wordt dit gemeld bij de consument.
 3. Hondendagopvang Casa is bij teruggave van het gastdier aan de consument verplicht melding te maken van met ziekte samenhangende bijzonderheden bij het gastdier tijdens het verblijf.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. De consument is tegenover Hondendagopvang Casa aansprakelijk voor schade die door onaangepast of afwijkend gedrag van het gastdier is veroorzaakt.
 2. Hondendagopvang Casa is tegenover de consument niet aansprakelijk voor door andere gastdieren aangerichte schade aan het gastdier of persoonlijke bezittingen die de consument bij de hondendagopvang achterlaat.

Artikel 11 – Afwijking van de Algemene Voorwaarden

Individuele afwijkingen moeten schriftelijk dan wel elektronisch worden vastgelegd tussen de consument en Hondendagopvang Casa.